Category Archives: travel news

21Sep/17

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุหรือชื่อเต็มคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสลัก จนกระทั่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในปี พ.ศ.2331จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์” และเปลี่ยนเป็น “วัดมหาธาตุ” หรือ “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” ในเวลาต่อมา
Continue reading

17Sep/17

วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก

‘วัดกลางบางแก้ว’ เป็นวัดโบราณที่มีพระจำพรรษาและมีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เจ้าอาวาสสำคัญซึ่งรู้จักกันดีก็คือ หลวงปู่บุญ หรือ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายก และ หลวงปู่เพิ่ม ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพุทธวิถีนายกเช่นกัน อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ ‘พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก’ Continue reading