สานพลังอำเภอสร้างความปลอดภัยทางถนน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” พร้อมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอำเภอป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 54 อำเภอ สู่เป้าหมายลดการเสียชีวิตให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (D-RTI) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อำเภอที่มีผลดำเนินงานฯ ระดับดีเยี่ยม ว่า อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละประมาณ 2 หมื่นคน บาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคน และนอนรักษาตัวโรงพยาบาลเกือบ 2 แสนคนต่อปี พิการปีละกว่า 7 พันคน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้มาตรการต่างๆ และมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากปี 2554 ลงครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือ การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (DHS-RTI) มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอผ่านกลไกต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆทุกระดับ ตลอดจนการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนนในระดับอำเภออย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ปี 2560 ที่ผ่านมา มีอำเภอที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 634 อำเภอ โดยอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จำนวน 471 อำเภอ แบ่งเป็นระดับดี 328 อำเภอ ระดับดีมาก 89 อำเภอ และระดับดีเยี่ยม 54 อำเภอ ซึ่งกรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายระดับประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การรับรองอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมทั้ง 54 อำเภอเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อำเภอที่มีผลดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ ระดับดีเยี่ยม 54 อำเภอ แบ่งเป็นระดับทอง 34 อำเภอ ระดับเงิน 12 อำเภอ ระดับชมเชย 8 อำเภอ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) 20 ทีม นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอที่เป็นเลิศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ต่อไป

“ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทีมงานในระดับอำเภอทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการและใช้มาตรการต่างๆ บูรณาการในการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ ข้อมูลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีระดับแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกำหนดถึง 53% จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากดื่มสุราแล้วไม่ขับรถ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ง่วงไม่ขับ ตลอดจนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ท่านปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักยานยนต์ที่ถือว่าเป็น “นักขับมือใหม่” ที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวปิดท้าย