วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุหรือชื่อเต็มคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสลัก จนกระทั่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในปี พ.ศ.2331จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์” และเปลี่ยนเป็น “วัดมหาธาตุ” หรือ “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” ในเวลาต่อมา

สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหารพระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา หรือวิหารน้อย ต้นศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ด้านในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน”พระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก
ที่ตั้ง : ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.
/ขอบคุณ ททท